Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The famous series “Harry Potter consists of seven books

The famous series “Harry Potter consists of seven books

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The famous series “Harry Potter” consists of seven books.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn