Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The light was so bright that I have to close my eyes bl

The light was so bright that I have to close my eyes bl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The light was so bright that I have to close my eyes.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn