Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The mountaineers who had been trapped by the avalanche

The mountaineers who had been trapped by the avalanche

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The mountaineers who had been trapped by the avalanche were very lucky ______ by the rescue team within an hour.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn