Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The novel was such interesting that I read it from the

The novel was such interesting that I read it from the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The novel was such interesting that I read it from the beginning to the end in 4 hours.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề chỉ kết quả

Giải chi tiết:

so adj that: quá đến nỗi mà

such + (a/an) + adj + N that: quá đến nỗi mà

Sửa: such => so

Tạm dịch: Cuốn tiểu thuyết thú vị đến nỗi tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối trong 4 tiếng đồng hồ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn