Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The number of corrections made during the first stage h

The number of corrections made during the first stage h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The number of corrections made during the first stage have influenced the charges significantly.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn