Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thể tích hình lập phương có cạnh 2cm là:

Thể tích hình lập phương có cạnh 2cm là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích hình lập phương có cạnh 2cm là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thể tích hình lập phương có cạnh 2cm là: (2 times 2 times 2 = 8left( {c{m^3}} right))

Chọn A

Ý kiến của bạn