Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The typical plot of a fairy tale is about a princess wh

The typical plot of a fairy tale is about a princess wh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The typical plot of a fairy tale is about a princess who was locked in a …..


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn