Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word it in paragraph 3 refers to the ear the activ

The word it in paragraph 3 refers to the ear the activ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "it" in paragraph 3 refers to _______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “it” trong đoạn 3 đề cập đến _______.

A. tai

B. 1 điểm kích hoạt

C. 1 điểm thần kinh

D. dòng chảy của máu

Thông tin: The ear is considered a highly sensitive area of the human body because it contains a strong, healthy flow of blood as well as numerous nerve points that connect it with the rest of the human body.

Tạm dịch: Tai được coi là khu vực nhạy cảm cao của cơ thể con người vì nó (tai) chứa một dòng chảy của máu lưu thông mạnh mẽ, khỏe mạnh cũng như nhiều điểm thần kinh mà kết nối (tai) với phần còn lại của cơ thể con người.

Chọn A.

Ý kiến của bạn