Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

The word supported is closest in meaning to upheld inv

The word supported is closest in meaning to upheld inv

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

The word "supported" is closest in meaning to _______.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ "supported" gần nghĩa nhất với _______.

A. upheld: đề cao, ủng hộ, xác nhận

B. investigated: phân tích

C. finished: kết thúc

D. adjusted: điều chỉnh

=> support (v): ủng hộ = uphold

Thông tin: If observations confirm the scientists' predictions, the theory is supported.

Tạm dịch: Nếu các quan sát xác nhận dự đoán của các nhà khoa học, lý thuyết này được ủng hộ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn