Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo em công lao của Lênin đối với thắng lợi của cách m

Theo em công lao của Lênin đối với thắng lợi của cách m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo em, công lao của Lênin đối với thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga được biểu hiện như thế nào ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đánh giá.

Giải chi tiết:

Lê nin có vai trò quan trọng trong việc đề ra đường lối cách mạng (thông qua Luận cương tháng Tư) và trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười Nga đi đến thắng lợi. Cụ thể:

- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.

- Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-ta-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Những đội cận vệ đỏ được thành lập. Kế hoạch khởi nghĩa được vach ra cụ thể, chu đáo và được quyết định hết sức nhanh chóng.

- Đêm 24 – 10 (6 – 11) Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản. Đêm 25 - 10 (7 - 11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

Ý kiến của bạn