Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo nguồn gốc polime nào sau đây cùng loại với tơ nitr

Theo nguồn gốc polime nào sau đây cùng loại với tơ nitr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo nguồn gốc, polime nào sau đây cùng loại với tơ nitron?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về polime.

Giải chi tiết:

Tơ nitron là tơ tổng hợp ⟹ Tơ capron là là tơ tổng hợp, cùng nguồn gốc với tơ nitron.

Đáp án D

Ý kiến của bạn