Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo thuyết tiến hóa hiện đại quá trình phát sinh và ph

Theo thuyết tiến hóa hiện đại quá trình phát sinh và ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

I Từ các tế bào sơ khai hình thành nên các tế bào sống đầu tiên

II. Hình thành nên các cơ thể sinh vật sống đầu tiên

III. Hình thành các đơn phân hữu cơ từ các chất vô cơ

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thứ tự đúng của các giai đoạn là: III→I→II (tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học)

Chọn B

Ý kiến của bạn