Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They cook a meal for their children delicious big trad

They cook a meal for their children delicious big trad

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They cook a _____ meal for their children.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn