Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They galloped on horseback ………… the length of the beaut

They galloped on horseback ………… the length of the beaut

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They galloped on horseback …………. the length of the beautiful coastline.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

A. along: dọc theo, theo đường gì đó dài

B. over: qua (trên)

C. through: xuyên qua

D. on: ở trên

Tạm dịch: Họ phi nước đại trên lưng ngựa dọc theo chiều dài của đường bờ biển tuyệt đẹp.

Chọn A.

Ý kiến của bạn