Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về hiđrocacbon, ancol, phenol.

Giải chi tiết:

Để phân biệt phenol, stiren, ancol benzylic ta dùng dung dịch Br2:

+ Xuất hiện kết tủa trắng → Phenol.

            C6H5OH + 3Br2 → C6H2(OH)Br3 ↓ + 3HBr

+ Dung dịch Br2 nhạt màu → Stiren.

            C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

+ Không hiện tượng → Ancol benzylic.

Chọn D.

Ý kiến của bạn