Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm đa thức f x = ax + b Biết f 0 = 7f 2 = 13 f x =

Tìm đa thức f x = ax + b Biết f 0 = 7f 2 = 13 f x =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm đa thức (fleft( x right) = ax + b.) Biết (fleft( 0 right) = 7;fleft( 2 right) = 13.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay (x = 0) vào (fleft( x right)) và sử dụng (fleft( 0 right) = 7) để tìm (b.) Thay (x = 2) vào (fleft( x right)) vad sử dụng (fleft( 2 right) = 7) để tìm (a.)

Giải chi tiết:

Thay (x = 0) vào (fleft( x right)) ta được (fleft( 0 right) = a.0 + b = 7 Rightarrow b = 7)

Suy ra (fleft( x right) = ax + 7)

Thay (x = 2) vào (fleft( x right) = ax + 7) ta được (fleft( 2 right) = a.2 + 7 = 13 Rightarrow 2a = 6 Rightarrow a = 3)

Vậy (fleft( x right) = 3x + 7.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn