Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết số đó gấp 25 lần

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết số đó gấp 25 lần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số, biết số đó gấp 25 lần tích các chữ số của nó.  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi số đó là (overline {abc} ) ta có: (overline {abc}  = 25 times a times b times c)


Suy ra: (overline {abc} ) chia hết cho 5


Do đó: (c = 0) hoặc (c = 5)


Suy luận từ từ để tìm ra đáp án.

Giải chi tiết:

Gọi số đó là (overline {abc} ) ta có: (overline {abc}  = 25 times a times b times c)

Suy ra: (overline {abc} ) chia hết cho 5

Do đó: (c = 0) hoặc (c = 5)

+) (c = 0) thì (overline {ab0}  = 25 times a times b times 0 = 0) (loại)

+) (c = 5) thì (overline {ab5}  = 25 times a times b times 5)

Vì (overline {ab5}  = 25 times a times b times 5) nên (overline {abc} ) chia hết cho 25, suy ra: (b = 2) hoặc (b = 7).

mà (overline {ab5} ) là số lẻ, nên (b = 7)

Số cần tìm có dạng: (overline {a75}  = 25 times a times 7 times 5 = 875 times a)

Vì (overline {a75} ) là số có ba chữ số nên (a = 1), mà (175 ne 875 times 1)

Vậy không tồn tại số có ba chữ số nào thỏa mãn đề bài.

Chọn D.

Ý kiến của bạn