Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm x biết x^2 - 8x + 9 = 0 x in 2 - 7 2 + 7 x in

Tìm x biết x^2 - 8x + 9 = 0 x in 2 - 7 2 + 7 x in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm (x,) biết: ({x^2} - 8x + 9 = 0.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức, biến đổi vế trái rồi giải phương trình.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,,,,,,,{x^2} - 8x + 9 = 0\ Leftrightarrow {x^2} - 8x + 16 - 7 = 0\ Leftrightarrow {left( {x - 4} right)^2} = 7\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 4 = sqrt 7 \x - 4 =  - sqrt 7 end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 4 + sqrt 7 \x = 4 - sqrt 7 end{array} right.end{array})

Vậy (x in left{ {4 - sqrt 7 ;,,4 + sqrt 7 } right}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn