Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là Các

Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là Các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 50.

Giải chi tiết:

Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản.

Chọn: C

Ý kiến của bạn