Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính giá trị biểu thức P = 125  + 20  - 180 P = 0 P

Tính giá trị biểu thức P = 125  + 20  - 180 P = 0 P

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giá trị biểu thức (P = sqrt {125}  + sqrt {20}  - sqrt {180} ).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Rút gọn căn bậc hai bằng công thức: (sqrt {{A^2}B}  = left| A right|sqrt B  = left{ begin{array}{l}Asqrt B ,;,khi,,A ge 0\ - Asqrt B ,;,khi,,A < 0end{array} right..)

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}P = sqrt {125}  + sqrt {20}  - sqrt {180}  = sqrt {{5^3}}  + sqrt {4.5}  - sqrt {36.5} \,,,,,, = sqrt {{5^2}.5}  + sqrt {{2^2}.5}  - sqrt {{6^2}.5}  = 5sqrt 5  + 2sqrt 5  - 6sqrt 5 \,,,,,, = sqrt 5 .end{array})

Vậy (P = sqrt 5 ).

Chọn B.

Ý kiến của bạn