Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 100 A = 1 A = d54

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 100 A = 1 A = d54

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giá trị của biểu thức (A) khi (x = 100.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay giá trị (x = 100,,left( {tm} right)) vào biểu thức (A) để tính giá trị của biểu thức.

Giải chi tiết:

Điều kiện: (x > 0,,,x ne 4,,,x ne 9.)

Thay (x = 100,,left( {tm} right)) vào biểu thức (A) ta có: (A = dfrac{{sqrt {100} }}{{sqrt {100}  - 2}}) ( = dfrac{{10}}{{10 - 2}} = dfrac{{10}}{8} = dfrac{5}{4}.)

Vậy với (x = 100) thì (A = dfrac{5}{4}.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn