Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính P = dx^3y + xy^3x^4y x^2 + y^2 với x = 4y = 2020

Tính P = dx^3y + xy^3x^4y x^2 + y^2 với x = 4y = 2020

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính (P = dfrac{{{x^3}y + x{y^3}}}{{{x^4}y}}:left( {{x^2} + {y^2}} right)) với (x = 4;,,y = 2020)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức bằng phép chia phân thức.


Bước 2: Thay giá trị của (x,,,y) thỏa mãn điều kiện xác định vào (P) để tính

Giải chi tiết:

(P = dfrac{{{x^3}y + x{y^3}}}{{{x^4}y}}:left( {{x^2} + {y^2}} right)) (đkxđ: (x,,,y ne 0))

(P = dfrac{{xyleft( {{x^2} + {y^2}} right)}}{{{x^4}y}}.dfrac{1}{{{x^2} + {y^2}}}, = dfrac{1}{{{x^3}}})

 Với (x = 4;,,y = 2020)(tmđk) ta thay vào (P) được (P = dfrac{1}{{{4^3}}} = dfrac{1}{{64}})

Chọn D.

Ý kiến của bạn