Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ poliamit Tơ axetat Tơ nitr

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ poliamit Tơ axetat Tơ nitr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ poliamit?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về tơ poliamit.

Giải chi tiết:

Tơ nilon-6,6 là tơ poliamit.

Chọn C.

Ý kiến của bạn