Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Today this country is a mostly society with more than

Today this country is a mostly society with more than

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Today this country is a mostly ________ society, with more than 90 per cent of its inhabitants living in towns or cities.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn