Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tổng chi của công ty gấp bao nhiêu lần so với chi cho N

Tổng chi của công ty gấp bao nhiêu lần so với chi cho N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổng chi của công ty gấp bao nhiêu lần so với chi cho Nghiên cứu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát, đọc dữ liệu biểu đồ. Tìm tỉ số của chi cho Nghiên cứu và Tổng chi của toàn công ty.


Từ đó suy ra Tổng chi của công ty gấp bao nhiêu lần tổng chi cho Nghiên cứu.

Giải chi tiết:

Tỉ lệ phần trăm chi cho Nghiên cứu so với tổng chi của công ty là (5%  = dfrac{5}{{100}} = dfrac{1}{{20}})

Như vậy Tổng chi của công ty gấp 20 lần chi cho Nghiên cứu.

Chọn B.

Ý kiến của bạn