Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 864 gam Ag N

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 864 gam Ag N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Phản ứng tráng bạc:


HOCH2-[CHOH]4-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HOCH2-[CHOH]4-COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3


hay 1C6H12O6 → 2Ag.


- Phản ứng lên men:


C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Giải chi tiết:

- Khi glucozơ thực hiện tráng bạc:

nAg = 0,8 mol.

1C6H12O6 → 2Ag

    0,4       ←   0,8        (mol)

- Khi lên men glucozơ:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

   0,4                             →  0,8             (mol)

CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 ↓ + H2O

 0,8                   →         0,8     (mol)

⟹ m= 0,8.100 = 80 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn