Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai A in A emptyset 

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai A in A emptyset 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét các đáp án, phân biệt ký tự ( in , subset )

Giải chi tiết:

(A) là tập hợp nên (A subset A Rightarrow ) Đáp án A sai.        

Chọn A.

Ý kiến của bạn