Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các số liệu dưới đây số liệu nào chỉ khối lượng c

Trong các số liệu dưới đây số liệu nào chỉ khối lượng c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trên nhãn hàng hóa ghi khối lượng tịnh là khối lượng của hàng hóa.

Chọn C.

Ý kiến của bạn