Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong câu “Hằng đặt chiếc vòng vào tay mẹ có Hai danh t

Trong câu “Hằng đặt chiếc vòng vào tay mẹ có Hai danh t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong câu “Hằng đặt chiếc vòng vào tay mẹ” có?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Danh từ.

Giải chi tiết:

Ba danh từ chung.

Chọn B.

Ý kiến của bạn