Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz cho hai điểm A - 123 B 301 Vect

Trong không gian Oxyz cho hai điểm A - 123 B 301 Vect

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz,) cho hai điểm (Aleft( { - 1;2;3} right),Bleft( {3;0;1} right).) Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực đoạn (AB)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn