Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào nhân thực những cấu trúc nào sau đây chứa

Trong tế bào nhân thực những cấu trúc nào sau đây chứa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào nhân thực, những cấu trúc nào sau đây chứa ADN?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong tế bào nhân thực, nhân, ti thể, lục lạp chứa ADN.

Chọn A

Ý kiến của bạn