Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tự nhiên nguyên tố sắt có 4 đồng vị bền 26^55Frme

Trong tự nhiên nguyên tố sắt có 4 đồng vị bền 26^55Frme

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tự nhiên, nguyên tố sắt có 4 đồng vị bền: ({}_{26}^{55}F{rm{e}}) (5,84%); ({}_{26}^{56}F{rm{e}}) (91,68%); ({}_{26}^{57}F{rm{e}}) (2,17%) và ({}_{26}^{58}F{rm{e}}) (0,31%) với nguyên tử khối trung bình là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính NTK trung bình:


(bar M = dfrac{{{x_1}.{A_1} + ... + {x_n}{A_n}}}{{100}}) với x1, …, xn là phần trăm số nguyên tử của các đồng vị có số khối A1, …, An

Giải chi tiết:

({bar M_{F{rm{e}}}} = dfrac{{55.5,84 + 56.91,68 + 57.2,17 + 58.0,31}}{{100}} = 55,9695)

Đáp án D

Ý kiến của bạn