Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trùng hợp buta-13-đien tạo ra cao su buna có công thức

Trùng hợp buta-13-đien tạo ra cao su buna có công thức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trùng hợp buta-1,3-đien tạo ra cao su buna có công thức cấu tạo thu gọn là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nCH2=CH-CH=CH2 (xrightarrow{{{t^o},p,xt}}) (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

⟹ Polime là (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Đáp án A

Ý kiến của bạn