Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ các tiếng dưới đây hãy tạo thành các từ ghép phù hợp

Từ các tiếng dưới đây hãy tạo thành các từ ghép phù hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ các tiếng dưới đây, hãy tạo thành các từ ghép phù hợp. Đặt câu với từ ghép ấy.

            Tốt, ăn, anh, đường, cánh, nhà, buồn, cải.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ ghép, từ láy

Giải chi tiết:

- Từ ghép: tươi tốt, ăn nói, anh em, đường làng, cánh đồng, nhà cửa, buồn lòng, cải ngọt….

- Đặt câu: HS có thể tham khảo một số câu dưới đây

+ Vườn cây nhà bà tươi tốt quá!

+ Đường làng vẫn rợp bóng tre xanh.

Ý kiến của bạn