Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ thông qua một vòng dây dẫn kín là Phi = 210^ - 2pi c

Từ thông qua một vòng dây dẫn kín là Phi = 210^ - 2pi c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ thông qua một vòng dây dẫn kín là (Phi = frac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{pi }cos left( {100pi t + frac{pi }{4}} right),,left( {{rm{W}}b} right)). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suất điện động cảm ứng: ecu = -Φ’

Giải chi tiết:

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là:

({e_{cu}} = -Phi ' =  frac{{{{2.10}^{ - 2}}}}{pi }.100pi sin left( {100pi t + frac{pi }{4}} right) = 2sin left( {100pi t + frac{pi }{4}} right),,left( V right))

Ý kiến của bạn