Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị đầu tiên c

Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị đầu tiên c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 88.

Giải chi tiết:

Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập và tự do.

Chọn D

Ý kiến của bạn