Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

us to have private talks in class At no time does our

us to have private talks in class At no time does our

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ us to have private talks in class.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn