Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở V

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở V

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 có ý nghĩa gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 202 – 203.

Giải chi tiết:

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 có ý nghĩa là tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

Chọn C.

Ý kiến của bạn