Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới tháng 12-1

Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới tháng 12-1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang có chuyển biến nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 208, suy luận.

Giải chi tiết:

A loại vì Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh năm 1991.

B chọn vì Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang có chuyển biến: Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện và đang phát triển.

C loại vì chỉ có Xingapo là “con rồng” kinh tế châu Á.

D loại vì xu hướng hòa hoãn Đông-Tây bắt đầu xuất hiện từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Chọn B

Ý kiến của bạn