Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 7 14 21 ……   ……  ……

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 7 14 21 ……   ……  ……

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 7 ; 14 ; 21 ; ……   ; ……  ; ….…  ; …… .


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm quy luật của dãy số, sau đó điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải chi tiết:

Ta thấy hai số đứng liền nhau hơn kém nhau 7 đơn vị. Vậy các số tiếp theo là 28; 35; 42; 49.

Dãy hoàn chỉnh là: 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49.

Ý kiến của bạn