Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We believe that she from her illness soon is recoverin

We believe that she from her illness soon is recoverin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We believe that she _______ from her illness soon.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn