Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We had the printer but they couldn’t work out what the

We had the printer but they couldn’t work out what the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We had the printer ______ but they couldn’t work out what the problem was; they said it was just too old a model.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn