Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We intend to with the old system as soon as we have de

We intend to with the old system as soon as we have de

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We intend to _______ with the old system as soon as we have developed a better one.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn