Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

We started to write to each other three years ago We ha

We started to write to each other three years ago We ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We started to write to each other three years ago.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn