Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Weve spent a lot of money on and were beginning to see

Weve spent a lot of money on and were beginning to see

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

We've spent a lot of money on_____ and we're beginning to see the results.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn