Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What is the writer trying to do explain why teenager fi

What is the writer trying to do explain why teenager fi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What is the writer trying to do?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – mục đích

Giải chi tiết:

Tác giả đang cố gắng làm gì?

A. giải thích tại sao tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên dễ viết hơn tiểu thuyết dành cho người lớn

B. thuyết phục các tác giả viết thêm tiểu thuyết dành cho thiếu niên

C. so sánh các loạt tiểu thuyết thiếu niên khác nhau

D. cung cấp thông tin về một loạt sách mới

Thông tin: Last year one publisher, Martins, started publishing a series called Waves… “Teenage fiction has been published since the 1970s but publishers have never been particularly successful in getting teenagers to buy and read books…

Tạm dịch: Năm ngoái, nhà xuất bản Martins, đã bắt đầu xuất bản một tập sách tên là Waves… “Tiểu thuyết của thanh thiếu niên đã được xuất bản từ những năm 1970 nhưng các nhà xuất bản chưa bao giờ đặc biệt thành công trong việc khiến thanh thiếu niên mua và đọc sách…”

Chọn D.

Ý kiến của bạn