Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x - 3      x gt 3 x 3 x 3 x lt 3 Giải chi tiết x - 3

x - 3      x gt 3 x 3 x 3 x lt 3 Giải chi tiết x - 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(sqrt {x - 3} )    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt {fleft( x right)} ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x right) ge 0.)

Giải chi tiết:

(sqrt {x - 3} )                                                    

Biểu thức (sqrt {x - 3} )  xác định ( Leftrightarrow x - 3 ge 0) ( Leftrightarrow x ge 3.)

Vậy (x ge 3) thì biểu thức (sqrt {x - 3} ) xác định.

Chọn B.

Ý kiến của bạn