Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x^2 - 4 = 0 x = 2 x = -2 x = 2 x = -2 x = 4 x = -4 Gi

x^2 - 4 = 0 x = 2 x = -2 x = 2 x = -2 x = 4 x = -4 Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({x^2} - 4 = 0)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để biến đổi về dạng (A.B = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}A = 0\B = 0end{array} right.).

Giải chi tiết:

({x^2} - 4 = 0)

(begin{array}{l},,,,,,,,{x^2} - 4 = 0\ Leftrightarrow left( {x - 2} right)left( {x + 2} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 2 = 0\x + 2 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 2\x =  - 2end{array} right.end{array})

Vậy (x in left{ { - 2;,,2} right}).

Ý kiến của bạn