Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x^2 + 5x + 6 = 0 x = - 2 x = -3 x = - 2 x = 3 x =  2

x^2 + 5x + 6 = 0 x = - 2 x = -3 x = - 2 x = 3 x =  2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({x^2} + 5x + 6 = 0)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biến đổi về dạng (A.B = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}A = 0\B = 0end{array} right.).

Giải chi tiết:

({x^2} + 5x + 6 = 0)    

(begin{array}{l},,,,,,,,,{x^2} + 5x + 6 = 0\ Leftrightarrow {x^2} + 2x + 3x + 6 = 0\ Leftrightarrow xleft( {x + 2} right) + 3left( {x + 2} right) = 0\ Leftrightarrow left( {x + 3} right)left( {x + 2} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x + 3 = 0\x + 2 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  - 3\x =  - 2end{array} right.end{array})

Vậy (x in left{ { - 2;,, - 3} right}.)

Ý kiến của bạn