Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x^5dx bằng 5x^4 + C d16x^6 + C x^6 + C 6x^6 + C Giải

x^5dx bằng 5x^4 + C d16x^6 + C x^6 + C 6x^6 + C Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(int {{x^5}dx} ) bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức nguyên hàm cơ bản của hàm số: (int {{x^n}dx}  = dfrac{1}{{n + 1}}{x^{n + 1}} + C.)

Giải chi tiết:

Ta có: (int {{x^5}dx}  = dfrac{{{x^6}}}{6} + C.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn